Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • a. Aanbod (of Aanbiedingen): een door Van Gelder aan de Klant uitgebracht voorstel voor het aangaan van een Overeenkomst op afstand;
 • b. Algemene Verkoopvoorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • c. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • d. Klant: de wederpartij van Van Gelder;
 • e. Overeenkomst: een tussen de Klant en Van Gelder gesloten overeenkomst met betrekking tot de Producten;
 • f. Producten: alle producten, in de ruimste zin van het woord, die door Van Gelder aan de Klant worden verkocht en geleverd;
 • g. Van Gelder: Van Gelder Ridderkerk B.V., gevestigd aan de Krommeweg 10 te 2988 CB, Ridderkerk, info@vangeldernederland.nl KVK nummer 24254660, btw-nummer NL803541946B01, mede handelend onder de namen vangeldernederland.nl en versbestellen.nl, de gebruiker van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Verkoopvoorwaarden en totstandkoming Overeenkomst

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten op afstand tussen de Klant en Van Gelder.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een Aanbod van Van Gelder aanvaardt en die aanvaarding Van Gelder heeft bereikt. Van Gelder stuurt de Klant per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Van Gelder is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. Kennelijke vergissingen, druk- en/of zetfouten in Aanbiedingen en andere uitingen van Van Gelder binden haar niet.


Artikel 3. Betaling

Betaling van de Producten vindt plaats bij het plaatsen van de order in de webshop van Van Gelder. Door op de bestelknop te klikken gaat de Klant een betalingsverplichting aan.


Artikel 4. Uitsluiting herroepingsrecht en retourbeleid

 1. De Producten die Van Gelder aanbiedt, betreffen versproducten die zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht van Consumenten.
 2. Versproducten kunnen door de Klant niet worden geretourneerd aan Van Gelder.


Artikel 5. Natuurproducten

 1. De door Van Gelder geleverde Producten betreffen natuurproducten. Afbeeldingen van de Producten of geleverde monsters zijn illustratief van aard. Daar kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. Dit geldt ook voor eerder geleverde Producten.
 2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Van Gelder niet.


Artikel 6. Levering en risico-overgang

 1. Levering geschiedt door het afhalen van de Producten door de Klant op het in de Overeenkomst opgegeven afhaaladres. Dat is tevens het moment dat het risico van de Producten overgaat op de Klant.
 2. Door Van Gelder opgegeven afhaaltermijnen zijn indicatief. Bij overschrijding van een afhaaltermijn zal Van Gelder de Producten zo spoedig mogelijk alsnog aan de Klant ter beschikking stellen op het afhaaladres. Een overschrijding van de afhaaltermijn brengt Van Gelder niet in verzuim.


Artikel 7. Conformiteit

 1. De Klant zal bij aflevering van de Producten of zo spoedig mogelijk daarna controleren of de geleverde Producten voldoen aan de Overeenkomst. Als de Klant niet binnen twee (2) kalenderdagen bij Van Gelder melding heeft gemaakt van een discrepantie tussen de geleverde Producten en de Overeenkomst, wordt geacht dat de Producten conform de Overeenkomst door de Klant zijn aanvaard.
 2. Versproducten hebben een houdbaarheid van ten minste 2 kalenderdagen na het moment van levering, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de Klant van mening is dat de Producten niet de eigenschappen bezitten die hij op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, deelt de Klant dit direct nadat hij dit heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, schriftelijk aan Van Gelder mee.
 4. Indien de Klant (tijdig) melding maakt van een eventuele discrepantie tussen de geleverde Producten en dat wat de Klant redelijkerwijs op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, zal Van Gelder deze melding schriftelijk bevestigen aan de Klant. Van Gelder zal vervolgens zo spoedig mogelijk in overleg treden met de Klant en het nodige onderzoek verrichten, waarbij de Klant Van Gelder de gelegenheid dient te geven de eventuele discrepantie vast te (laten) stellen.
 5. Indien Van Gelder de mededeling van de Klant over de discrepantie gegrond bevindt, zal Van Gelder een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende Producten betalen of de betreffende Producten kosteloos vervangen.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Van Gelder is niet aansprakelijk voor indirecte- c.q. gevolgschade, waaronder begrepen doch niet uitsluitend bedrijfsschade en winstderving. Van Gelder is evenmin aansprakelijk voor schade van de Klant als gevolg van een handelen of nalaten van de Klant in strijd met de Overeenkomst en/of deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
 2. Van Gelder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Gelder bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
 3. Onverminderd het voorgaande is de cumulatieve aansprakelijkheid van Van Gelder in ieder geval, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Gelder, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering of de schade een niet in redelijkheid verzekerbaar risico betreft, is de totale aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst.
 4. Een door of namens Van Gelder betaalde schadevergoeding treedt in de plaats van het recht om nakoming te verlangen.


Artikel 9. Overmacht

 1. Indien Van Gelder als gevolg van overmacht haar verplichtingen niet kan nakomen, is zij gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert, voortduurt. Indien nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Van Gelder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht zijn begrepen alle van de wil van Van Gelder onafhankelijke omstandigheden die nakoming van de Overeenkomst of een verbintenis tijdelijk of blijvend verhinderen of onredelijk bemoeilijken. Daarvan is onder meer sprake in de volgende gevallen: een epidemie en/of pandemie (zoals het coronavirus) en/of overheidsmaatregelen in verband daarmee, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel bij Van Gelder als bij toeleveranciers en derden van wie Van Gelder de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.


Artikel 10. Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens van de Klant is het Privacy- en Cookiebeleid van Van Gelder van toepassing.


Artikel 11. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst tussen Van Gelder en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Geschillen tussen de Klant en Van Gelder worden beslecht door de plaatselijk bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Van Gelder of de daartoe bevoegde rechter in de woonplaats van de Klant in het geval de Klant kwalificeert als een Consument.